Artikel 1: Definities 
1.1 Met "Pakhuis61.nl" wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld de webshop Pakhuis61.nl, welke een handelsnaam is van Atelier 2e Droom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, KVK-nummer 32095694.
1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via Pakhuis61.nl een bestelling plaatst. 

Artikel 2: Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via de webshop Pakhuis61.nl.
2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. 
2.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
2.4 Pakhuis61.nl behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 3: Overeenkomst 
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging, voor een door de klant verstrekte bestelling per e-mail, is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en Pakhuis61.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van Pakhuis61.nl gelden, voor zover de wet dit toe laat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 


Artikel 4: Persoonsgegevens
4.1 Pakhuis61.nl is houder van registraties in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgevens. Pakhuis61.nl
respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een 
vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.2 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Pakhuis61.nl vertrouwelijk behandeld en worden niet verstrekt aan derden. De gegevens worden door Pakhuis61.nl gebruikt voor de volgende doeleinden: 
- Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres.
- Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop.
- Informatie verstrekken over aanbiedingen, acties en nieuwsbrief (indien de klant hiervoor heeft gekozen).


Artikel 5: Aanbod 
5.1 Informatie, foto´s, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Pakhuis61.nl met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Pakhuis61.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Pakhuis61.nl passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen. 
5.2 Pakhuis61.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5.3 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld heeft en krijgt de tweede persoon het aankoop bedrag teruggestort.

Artikel 6: Prijzen en betalingen 
6.1 Alle door Pakhuis61.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro´s inclusief BTW. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 
6.2 Pakhuis61.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
6.3 De hoogte van de verzendkosten staat op de website vermeld. 
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding. 
6.5 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:
- Directe betaling via iDEAL 
- Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op
bankrekening NL46 INGB 0005 9848 68 t.n.v. Atelier 2e Drooom | M. Koelewijn te Bunschoten-Spakenburg
, onder vermelding van het bestelnummer. Binnen een termijn van maximaal zeven dagen moet het verschuldigde bedrag op de bankrekening van Pakhuis61.nl zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Pakhuis61.nl.
- Contante betaling bij afhalen van bestellingen in de winkel Atelier 2e Droom, Kerkstraat 7, 3751AR Spakenburg.

Artikel 7: Verzendkosten 
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven staan vermeld op de website. 
Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen met Pakhuis61.nl.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten. 

Artikel 8: Levering 
8.1 Pakhuis61.nl levert in eerste instantie alleen binnen Nederland. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via e-mail contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten. 
8.2 Na ontvangst van de betaling versturen wij de bestelling binnen vijf werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. 
8.3 Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden. 
8.4 Pakhuis61.nl is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Pakhuis61.nl bekostigd. 
8.5 Levering vindt plaats op het door de klant, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres. 

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud 
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Pakhuis61.nl zijn voor rekening van de klant. 

Artikel 10: Retour 
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Het artikel moet dan binnen 7 dagen na ontvangst in exact dezelfde staat terug zijn bij Pakhuis61.nl. 
10.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen, in de vorm van een digitale tegoedbon vergoed. 
10.3 Pakhuis61.nl behoudt het recht om retouren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11: Intellectueel eigendom 
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Pakhuis61.nl of andere rechthebbenden. 
11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten. 

Artikel 12: Overmacht 
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. 
12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Artikel 13: Schadevergoeding 
13.1 Pakhuis61.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico´s liggen. 

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.

Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2023 Pakhuis61 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel